• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Prelucrare de informatii cu caracter personal PDF Imprimare Email

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate si/sau manuale, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie incluse într-un asemenea sistem.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Dreptul de acces la date - art.13 din Legea nr. 677/2001

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
• informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
• comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
• informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva
• informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
• informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea nr.677/2001, de a înainta plângere catre A.N.S.P.D.C.P., precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.


Dreptul de interventie asupra datelor  - art.14 din Legea nr. 677/2001

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
• dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
• dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
• notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.Dreptul de opozitie  - art.15 din Legea nr. 677/2001

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza. Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.Informarea persoanei vizate  - art.12 din Legea nr. 677/2001

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
• identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
• scopul în care se face prelucrarea datelor;
• informatii suplimentare, precum:
o destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
o daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
o existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  - art.17 din Legea nr. 677/2001
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
• retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
• reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute mai sus.

Dreptul de a se adresa justitiei  - art.18 din Legea nr. 677/2001

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care le-au fost încalcate.

Atentie: exceptiile privind exercitarea dreptului de informare, dreptului de acces la date, dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie sunt prevazute la art.16 din Legea nr.677/2001 si vizeaza limitarea exercitiului acestor drepturi în cazul prelucrarilor si transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activitati desfasurate în domeniul dreptului penal daca prin aplicarea dispozitiilor care reglementeaza modul de exercitare a drepturilor de referinta este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit în îndeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrari de date cu caracter personal efectuate în cadrul I.N.S.P. va puteti adresa cu o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata la secretariatul I.N.S.P., str.dr.Leonte nr. 1-3, sector 5, Bucuresti.

IV. PLÂNGERI ADRESATE DIRECT A.N.S.P.D.C.P.
În vederea apararii drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari efectuate în cadrul I.N.S.P., pot înainta plângere catre A.N.S.P.D.C.P. la urmatoarele date de contact:
Contact
Str. Olari nr. 32, sectorul 2, Bucuresti
Tel.: +40-21-252.55.99
Fax: +40-21-252.57.57
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina web: www.dataprotection.ro